home

In het najaar van 2004 wil theatergroep De Daders een voorstelling uitbrengen waarbij gebruik gemaakt zal worden van live-stream video via internetverbinding tussen verschillende landen.
Voor dit project zijn wij op zoek naar theatermakers en media-instituten om deel te nemen aan dit project waarbij het belangrijkste uitgangspunt is een voorstelling te creëren met gebruik van internetverbindingen.
Dit project is een initiatief van de Nederlandse theatergroep De Daders. Het concept van dit initiatief is ontwikkeld door de Engelse theatermaker Julian Maynard Smith van Station House Opera.
Wij zijn op zoek naar contacten met theaterinitiatieven, die geïnteresseerd zijn in internationale samenwerking. Daarnaast zijn we op zoek naar instituten die ons kunnen helpen met technische faciliteiten. Te denken valt daarbij aan universiteiten met medialaboratoria.


OPMERKINGEN VOOR POTENTIËLE MEDEWERKERS

We stellen voor om een bidirectionele live-videoconnectie te maken, die drie plaatsen op de wereld met elkaar verbindt. Hiermee gaan we een theatervoorstelling opzetten waarbij de live-optredens, op elk van deze drie locaties opgevoerd voor publiek, onderling verbonden zijn. Om technische redenen en vanwege tijdverschillen valt het evenement misschien niet gelijktijdig aan de drie groepen toeschouwers te vertonen, maar in dat geval kan de voorstelling driemaal herhaald worden, om de beurt voor het publiek op elk van de drie locaties.

De beeldkwaliteit moet zodanig zijn dat een adequate projectie van twee bij anderhalve meter mogelijk is, maar hoeft geen hoge resolutie te hebben. Overdracht via internet betekent dat er bij de beeldontvangst enige vertraging kan ontstaan, mogelijk oplopend tot tien of vijftien seconden. De spelers die live voor hun publiek staan, gaan vergezeld van hun eigen live-videobeelden, geprojecteerd naast de projecties van de spelers op de andere twee locaties zodat er een soort drieluik ontstaat.

We zijn bijzonder geïnteresseerd om aan de slag te gaan met dit format voor het maken van theater, en hebben een aantal rudimentaire ideeën over hoe die interesse verder uit te werken. We beseffen ook dat het in dit vroege stadium belangrijk is om medewerkers voor het project te vinden, medewerkers die misschien zo hun eigen denkbeelden hebben – of deze ongetwijfeld nog zullen ontwikkelen – over de culturele en politieke relevantie en het potentieel van dit idee. Dus, alvorens ons al te zeer vast te leggen wat betreft de vorm en inhoud van het stuk, denken we dat het belangrijk is om eventuele medewerkers te zoeken en met hen een dialoog aan te gaan over hoe een dergelijk project valt te realiseren en interessant te maken. Kwesties die daarbij ongetwijfeld aan de orde zullen komen, zijn onder meer de relatie tussen de drie partners en hoe een ongewenste beïnvloeding of zeggenschap van de een over de ander vermeden kan worden. Hoe kan elk van de partners een voorstelling maken die de eigen keuzes weergeeft, terwijl de drie draden in één enkel evenement worden samengevoegd tot een complex geheel?

Er zijn voor de hand liggende technische en financiële beperkingen wat betreft het realiseren van de videoverbindingen, en momenteel overwegen we het gebruik van een breedbandconnectie via internet, bijvoorbeeld een ADSL-lijn met 1 MB download en een upload van 256 kB. Dit is een relatief goedkope oplossing voor video-streaming, maar betekent helaas onvermijdelijk ook dat potentiële medewerkers aan dit project beperkt zullen blijven tot degenen voor wie een dergelijke verbinding haalbaar is.

Elke zijde stemt in met een vorm die ervoor zorgt dat een gedeelte zich gezamenlijk afspeelt en een gedeelte ter plekke; zodat er in feite drie visies op de wereld worden gecreëerd uit gemeenschappelijk materiaal, uit de ideeën die uitgedrukt worden door de lokale, niet-overgedragen context waarin het gemeenschappelijke materiaal op elk van de locaties wordt ingebracht. Het gebruik of de toe-eigening van een voorstelling die een van de partners bijdraagt middels verzending, wordt gecompenseerd door de mogelijkheid dat ook het omgekeerde kan gebeuren: het totale project zal in feite de verschillen benadrukken tussen hoe men de eigen persoon en hoe men de ander waarneemt binnen een sociale, politieke en geografische context. Het project zou zich kunnen richten op het idee dat we weliswaar andere groepen kennen, dat er andere individuen bestaan – maar in hoeverre zijn we daarbij in staat om ze waar te nemen zoals ze zichzelf waarnemen? Anderzijds zullen er hoogst waarschijnlijk op vele onverwachte terreinen bepaalde gradaties van contact zijn tussen de drie partners.

Een grondbeginsel van het idee (zoals door ons geformuleerd) is de wetenschap dat er weliswaar anderen op de wereld zijn, maar dat het louter overdragen van hun beeld evenzeer misleidend als verhelderend kan werken wat betreft ons begrip van hen, ons gevoel van iets samen te delen, van contact. Hoe ontstaat theatrale presentie? We denken niet dat in principe transmissie via de media een dergelijke presentie hetzij bevordert of belemmert, maar dat presentie (of ‘uitstraling’) wordt geschapen door de menselijke geest met gebruikmaking van de ‘technologie’ die voorhanden is, of dit nu het menselijke zenuwstelsel is dat het oog met het brein verbindt of een kabel of een radiosignaal. Presentie is een kwestie van het begrijpen van de volheid van het bestaan van de ander, van zijn wezen. Wij willen de theatrale presentie van mensen op geografisch ver uiteenliggende plekken bevestigen, niet door hun overgebrachte beeld in een multimedia-mix te mengen, maar door de leemtes, de discontinuïteiten te onthullen, die paradoxaal genoeg de individuele realiteit onderstrepen van degenen die betrokken zijn op hun eigen milieu. Door het creëren van een visuele en auditieve combinatie willen we de tekortkomingen van deze presentie onderzoeken en het publiek in staat stellen om zich bewust te worden van de tweedeling tussen enerzijds hun cognitie van het beeld en anderzijds de realiteit waaruit het beeld voortkomt en die op een bepaalde manier onbereikbaar blijft. Maar anderen hebben misschien weer andere ideeën.

Julian Maynard Smith

home